FOTOKONKURSA “ENERGOEFEKTIVITĀTE MUMS APKĀRT” NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJI NOTEIKUMI
1.1. Fotokonkursu „Energoefektivitāte mums apkārt” (turpmāk – Konkurss) organizē konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” rīkotāji – Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros.
1.2. Fotokonkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par energoefektivitāti visos enerģijas izmantošanas sektoros (ēkas, transports, iekārtas u.c.) un aspektos (ekonomiskie, sociālie, vides un citi) un aicināt iedzīvotājus un uzņēmējus ik dienu īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.
1.3. Konkursa uzdevums ir fotogrāfijā attēlot energoefektivitāti ikdienā, tās ieguvumus un iespējas to uzlabot.
1.4. Konkursa dalībnieks var būt ikviens Latvijas iedzīvotājs.
1.5. Iesniedzot darbu, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa nolikumu un piekrīt tā nosacījumiem.
1.6. Fotokonkursa uzvarētājus noteiks konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas vērtējums. Konkursā iesniegtie darbi būs apskatāmi sociālā tīkla Facebook Ekonomikas ministrijas informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” lapā: www.facebook.com/dzivosiltak .
1.7. Katrs dalībnieks konkursā var iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas.
1.8. Primārais konkursa darbu vērtēšanas kritērijs ir iesūtīto darbu atbilstība konkursa tēmai, radošā ideja, darba oriģinalitāte un mākslinieciskā kvalitāte.
1.9. Konkursu izsludina elektroniski, konkursa nolikumu publicējot konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.
1.10. Fotokonkursa norises laiks ir no 2018. gada 29. septembra līdz 2018. gada 8. oktobrim.

2. KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
2.1. Fotokonkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par energoefektivitāti tās dažādajos aspektos.
2.2. Fotokonkursa uzdevumi:
2.2.1. pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību energoefektivitātes idejai;
2.2.2. mudināt sabiedrību izmantot energoefektīvus risinājumus ikdienā un uzņēmējdarbībā.

3. KONKURSA PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA
3.1. Konkursa ietvaros iesūtamais darbs ir dalībnieka personīgi uzņemta fotogrāfija, kas atbilst konkursa izvirzītajai tēmai „Energoefektivitāte mums apkārt”.
3.2. Katrs konkursa dalībnieks publicē fotogrāfiju ar kodolīgu aprakstu savā twitter.com, facebook.com kontā vai nosūta uz epasta adresi: , izmantojot mirkļbirku (tēmturi) #energoefektivitāte vai #energoefektivitate.
3.3. Konkursa darbu publicēšana vai nosūtīšana uz e-pastu notiek laikā no 2018. gada 28. septembra līdz 2018. gada 8. oktobrim.
3.4. Minimālais konkursa darba formāts ir 800 x 600 pikseļi.
3.5. Pieļaujamie formāti ir JPG vai PNG.

4. IESNIEGTO DARBU IZVĒRTĒŠANA
4.1. Konkursa uzvarētāju noteiks konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas vērtējums, kuras sastāvs publicēts konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv, savukārt skatītāju simpātiju noteiks balsojums internetā.
4.2. Balsošana internetā notiek www.facebook.com/dzivosiltak lapā no 2018. gada 9. oktobra līdz 15. oktobrim. Balsošanā piedalās Facebook reģistrētie lietotāji. Apmeklētāji, spiežot pie konkursa darbiem pogu “Man patīk” jeb “Like”, balso par, viņuprāt, labākajiem konkursa darbiem.
4.3. Žūrijas komisija, atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, nosaka labākos iesniegtos konkursa darbus, kā arī lemj par papildu veicināšanas balvu piešķiršanu, ja tas ir nepieciešams.
4.4. Žūrijas komisija konkursam iesniegtos darbus vērtē pēc šādiem kritērijiem:
4.4.1. atbilstība konkursa nolikumā minētajiem konkursa darba kritērijiem (darba formāts, kvalitāte un iesūtīšanas termiņš);
4.4.2. iesniegto darbu saturs, mākslinieciskā oriģinalitāte un autora individuālais redzējums.
4.5. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2018. gada 19. oktobrī.

5. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI
5.1. Trīs labāko fotogrāfiju autoriem žūrijas un sabiedrības vērtējumā tiks piešķirtas konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” organizatoru un atbalstītāju balvas.
5.2. Pēc žūrijas ieskatiem var tikt piešķirtas arī citas veicināšanas balvas.
5.3. Visi Konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti lapā www.facebook.com/dzivosiltak, kā arī tie būs apskatāmi izstādes “Māja. Dzīvoklis” laikā “Dzīvo siltāk” stendā no š.g. 19. oktobra līdz 21. oktobrim.
5.4. Konkursa „Energoefektivitāte mums apkārt” noslēgumā uzvarētāju saraksts tiks publicēts mājaslapās www.energoefektivakaeka.lv un www.facebook.com/dzivosiltak, kā arī Ekonomikas ministrijas mājaslapā https://www.flickr.com/photos/ekonomikasministrija/.

6. KONKURSA DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Iesniedzot darbus konkursam, konkursa dalībnieks piekrīt visām konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
6.2. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz paša radītu darbu - fotogrāfiju, kas atbilst Latvijas normatīvajiem aktiem, autortiesību, morāles un ētikas normām.
6.3. Konkursa dalībnieks iesniedzot darbu(us), ir atbildīgs par to, lai iesniegtajās fotogrāfijās redzamie cilvēki būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai.
6.4. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt darbus:
6.4.1. ja tie neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
6.4.2. ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām;
6.4.3. satur jebkāda veida reklāmu.

7. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS
7.1. Iesniedzot Konkursa darbu, tā autors sniedz atļauju Konkursa rīkotājiem izmantot iesniegto Konkursa darbu saistībā ar Konkursa mērķiem un uzdevumiem, neprasot par tiem autoratlīdzību.
7.2. Konkursa darbi nākotnē var tikt izmantoti pēc konkursa rīkotāju ieskatiem, atsaucoties uz to autoru.

8. KONKURSA DALĪBNIEKU PERSONAS DATU APSTRĀDE
8.1. Datu apstrādes pārzinis ir Ekonomikas ministrija.
8.2. Iegūto Konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību Konkursā un risināt ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus,
8.3. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko personu datu aizsardzību regulējošu normatīvo aktu prasības. Konkursa dalībnieku personu dati un papildu informācija netiek izpausta trešajām personām, izņemot Konkursa dalībnieka vārdu, uzvārdu.
9. KONKURSA ORGANIZĒTĀJU KONTAKTINFORMĀCIJA
9.1. Papildu informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi .

 

Apstirpināja: Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā" žūrijas priekšsēdētāja Mārīte Šperberga

Par konkursu

Konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā" organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris".

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu  emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. 

2021. gadā konkursu atbalsta: Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, VentSysSIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības Produkti”, SIA „Knauf”, SIA "Rockwool", Attīstības finanšu institūcija Altum, AS "Latvenergo", SIA „Tenapors” SIA “Kingspan Insulation”, SIA "Inetllify" un Scheock.

Konkursa nolikuma izstādē iesaistījušās nozīmīgākās būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas - Latvijas Būvinženieru savienībaLatvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvmateriālu ražotāju asociācija, Latvijas minerālvates ražotāju asociācija, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība, Rīgas Stradiņa universitāte un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Pieteikties ENERGO EFEKTĪVAS ĒKAS konkursam

Organizē

 emvaram     buvinzenieris     dzivo siltak

Galvenais partneris

EK augstas izskirstpejas logo zils ar dzeltenam zvaigznem

 

Sadarbības partneri

Isover saintGobain          Logo Schoeck en 2021 RGB   

 

     Paroc          elektrum logo 

Atbalstītāji

   ventsys logo          ROCKWOOL-Logo         knauf   

     altum attistiba logo          TENAPORS          kingspan logo vector xs         Intellify logo slogan

Informatīvie sadarbības partneri

 abc building   Buvlaukumslv-logo 

 buvbaze-new

la  laiks majai   

 

Kontakti

Antra Ērgle
29538464,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU