Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021”
NOLIKUMS

Apstiprināja
žūrijas komisijas priekšsēdētāja
Inese Bērzņa, Ekonomikas ministrija

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2021” nolikums (turpmāk – Konkursa nolikums) nosaka konkursa vērtēšanas kritērijus, žūrijas sastāvu, pieteikumu iesniegšanas, vērtēšanas un balvu piešķiršanas kārtību. 
1.2. Konkursu izsludina Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” ar sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Ilgtspējīgas būvniecības padomi, Būvniecības valsts kontroles biroju un konkursa atbalstītājiem: Eiropas komisijas pārstāvniecību Latvijā, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, Attīstības finanšu institūciju Altum”, AS „Latvenergo”, VentSys, SIA „Tenapors”, SIA “Kingspan Insulation", SIA "Intellify" un Scheock.

2. Konkursa mērķis

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu  emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par labbūtību, ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

3. Konkursa termiņi

3.1. Konkursa izsludināšana – 2021. gada 29. martā.
3.2. Pieteikumu pieņemšana – līdz 2021. gada 18. jūnijam.
3.3. Žūrijas vērtējumu apkopošana – līdz 2021. gada 10. septembrim.
3.4. Balvu pasniegšanas ceremonija – 2021. gada 24. septembrī.

4. Nominācijas

4.1. Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021. 
4.2. Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka - jaunbūve 2021.
4.3. Energoefektīvākā publiskā ēka 2021.
4.4. Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2021.
4.5. Energoefektīvākā Rūpnieciskā ēka 2021.

5. Prasības objektiem

5.1.Objekts, par kuru var iesniegt pieteikumu konkursā, ir jaunbūve, atjaunota (renovēta) vai pārbūvēta (rekonstruēta) atsevišķi stāvošā būve (daudzdzīvokļu, publiskā, vienģimenes vai rūpnieciskā), kura nodota ekspluatācijā laika posmā līdz 2020. gada 30. septembrim un tika ekspluatēta vismaz pilnu 2020./2021. gada apkures sezonu. Apdzīvotības vai noslogojuma līmenis objektos nedrīkst būt zemāks par 75 %. Dalībai konkursā nevar iesniegt projektus, kuriem iepriekšējos gados ir piešķirtas godalgotas vietas konkursā „Energoefektīvākā ēka Latvijā”.  

5.2. Dalība konkursā ir bez maksas.

6. Konkursa izsludināšana

6.1. Konkurss tiek izsludināts žurnālā „Būvinženieris”, tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv, Ekonomikas ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē www.em.gov.lv, Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv un www.klimatam.lv, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā oficiālajā tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/latvia/home_lv, plašsaziņas līdzekļos un sadarbības partneru tīmekļa vietnēs.

6.2. Objektus konkursam var pieteikt fiziska vai juridiska persona (piemēram, ēku īpašnieki, pārvaldīšanas uzņēmumi, projektu autori, būvuzņēmumi, pašvaldības, sabiedriskās organizācijas u.c.).

7. Pieteikumu un materiālu iesniegšana

7.1. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2020. gada 18. jūnijam (ieskaitot).

7.2. Pieteikums jāiesniedz valsts valodā.

7.3. Obligāti jāiesniedz:
7.3.1. aizpildīts 1. pielikums „Pieteikuma anketa”, kas pieejams www.energoefektivakaeka.lv; 
7.3.2. aizpildīts 2. pielikums „Energoresursu patēriņa dati”, kas pieejams www.energoefektivakaeka.lv;
7.3.3. ēkas energosertifikāts (pirms un pēc ēkas atjaunošanas) (ja ēkas energosertifikāts reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā BIS, tad šis dokuments nav jāiesniedz un pieteikuma veidlapā jānorāda sertifikāta reģistrācijas numurs) un/vai ēkas energoaudita pārskats, kas sastādīts pirms ēkas renovācijas (nominācijām „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2020”, „Energoefektīvākā publiskā ēka 2020”, „Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka 2020”) (ja attiecināms); 
7.3.4. fotoattēli pirms ēkas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas, pēc ēkas būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas un ēkas būvniecības procesa laikā;;
7.3.5.
ventilācijas sistēmu pase mehāniskās ventilācijas sistēmai un akts par tīrīšanu; 
7.3.6. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts; mehāniskās ventilācijas sistēmas iekārtas); 
7.3.7.izziņa no siltumenerģijas ražošanai nepieciešamo energoresursu (siltumenerģija, gāze u.c.) piegādātāja par energoresursu patēriņu apkurei laika posmā 2020. gada septembris – 2021. gada maijs, norādot ēkas apkurināmo platību, apkures pieslēgšanas un atslēgšanas datumu; ja ir kopējais siltumenerģijas skaitītājs, kas uzskaita kopā siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai – norādīt kopējo siltumenerģijas patēriņu arī vasaras mēnešos, šajā gadījumā konkursa žūrija noteiks ēkas energoefektivitātes rādītāju atbilstoši savai aprēķina metodikai saskaņā ar Nolikuma 9.1.1.3. punktu;  
7.3.8. Elektroenerģijas patēriņa pārskats par laika posmu 2020.jūnijs – 2021. gada maijs nominācijām „Energoefektīvākā vienģimenes ēka 2021”, "Energoefektīvākā publiskā 2021", "Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka 2021",  kā arī koplietošanas telpām nominācijām “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021”; “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka 2021. Jaunbūve”.  
7.3.9. Energoresursu patēriņa pārskats par katru no enerģijas avotiem ēkām, kuru apkurei tiek izmantoti vairāki enerģijas avoti; objekta īpašnieka (u) vai namu pārvaldnieka(u) apliecinājums, ka tas/tie ir informēts (i) par objekta dalību konkursā un pret to neiebilst (izņemot daudzdzīvokļu ēkas);  
7.3.10. logu un ārdurvju ekspluatācijas īpašību deklarācija (ja attiecināms);  
7.3.11. izziņa par aukstā ūdens patēriņu ēkā laika posmā 2020. gada septembris – 2021. gada maijs (nominācijās “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēku 2021. Jaunbūve”, “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021”)  .

7.4. Papildus var iesniegt/vai var tikt pieprasīti šādi materiāli: 
7.4.1.
pielietotās ēkas siltināšanas sistēmas ekspluatācijas īpašību deklarāciju un/ vai sistēmturētāja sistēmas pielietošanas apstiprinājumu;  
7.4.2. ēkas termogrāfijas attēlus ar paskaidrojumiem pēc būvdarbu pabeigšanas (termogrāfijai jābūt veiktai saskaņā ar standartu  LVS EN 13187); 
7.4.3. ēkas gaiscaurlaidības pārbaude, kas veikta saskaņā ar standarta LVS EN 13829 metodiku; 
7.4.4. ēkas lietošanas rokasgrāmatu vai arī ēkas ekspluatācijas dokumentāciju;
7.4.5. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes akts;
7.4.6. Elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes akts. 

7.5. Dokumentu iesniegšanas veids: obligāti nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi .

8. Konkursa žūrijas sastāvs

8.1. Pieteikumus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir nozaru profesionāļi – būvniecības nozares, sabiedrisko organizāciju, mediju un citu jomu pārstāvji.

8.2. Energoefektivitātes konkursa nolikumu apstiprina konkursa žūrijas vadītājs.

8.3. Konkursa žūrijas sastāvs:

8.3.1. Inese Bērziņa, žūrijas komisijas vadītāja, Ekonomikas ministrija; 

8.3.2. Antra Ērgle, žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore; 

8.3.3. Indra Stepanova, Ekonomikas ministrija; 

8.3.4. Raimonds Kašs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrija;  

8.3.5. Mārtiņš Zemītis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā;

8.3.6. Helēna Endriksone, Latvijas Būvinženieru savienība; Latvijas Inženierkonsultantu asociācija; 

8.3.7. Normunds Grīnbergs, Latvijas Būvnieku asociācija; 

8.3.8. Ineta Geipele, Rīgas Tehniskā universitāte;  

8.3.9. Uģis Bratuškins, Rīgas Tehniskā universitāte (arhitektūra un pilsētbūvniecība) ; 

8.3.10. Arturs Lešinskis, Rīgas Tehniskā universitāte (ventilācija); 

8.3.11. Aleksandrs Zajacs, Rīgas Tehniskā universitāte (siltumapgāde) 

8.3.12. Žanna Martinsone, Rīgas Stradiņa universitāte (labbūtība un mikroklimats ); 

8.3.13. Aldis Greķis, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība; 

8.3.14. Ģirts Beikmanis, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija;  

8.3.15. Ivars Buls, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija; 

8.3.16. Knuts Hellers, Austrumeiropas mājokļu iniciatīva IWO;  

8.3.17. Andris Spīdāns, AS „Latvenergo”; 

8.3.18. Anrijs Tukulis, AS “Latvenergo” (Elektrum Energoefektivitātes centrs); 

8.3.19. Ilze Dimdiņa, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (ventilācija) 

8.3.20. Didzis Skrodelis, Attīstības finanšu institūcija Altum;   

8.3.21. Nataļja Beļska, Būvniecības valsts kontroles birojs;   

8.3.22. Jānis Ankipāns, Ilgtspējīgas būvniecības padome; 

8.3.23. Dzintars Lazdiņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

8.3.24. Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 

8.3.25. Lilita Zadeika, LSGūTIS (siltumapgāde); 

8.3.26. Andris Vulāns, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība; 

 

8.4.  Konkursa atbalstītāju pārstāvji: 

8.4.1. Andris Lujāns, SIA “Saint-Gobain Celtniecības produkti”;  

8.4.2. Normunds Kalniņš, SIA „Paroc”;   

8.4.3. Dzintars Šulcs, SIA „Knauf”;  

8.4.4.  Māris Želvis, SIA „Rockwool”’;  

8.4.5. Reinis Neļķe, “Kingspan Insulation”; 

8.4.6.Normunds Rudmanis, SIA “Tenapors”;

8.4.7.  Andris Krūmiņš, SIA “Intellify”.

 

9. Pieteikumu izvērtēšana

9.1.Projektu pieteikumi tiek vērtēti 2 kārtās atbilstoši Konkursa nolikuma 10. punkta kritērijiem:

9.1.1.1. vērtēšanas kārtā:

9.1.1.1.tiek izvērtēta projektu pieteikumu atbilstība Konkursa nolikumam;
9.1.1.2.projektu pieteikumi, kas atbilst Konkursa nolikumam, tiek nodoti tālākai izvērtēšanai, kurā tiek noteikts ēku enerģijas patēriņa līmenis un piešķirts vērtējums 1., 2. un 3. Kritērijā 10.1. nominācijā; 1. un 2. kritērijā 10.2. nominācijā; 1., 2. un 3. vai 4. kritērijā 10.3. nominācijā; 1. un 2. vai 3. kritērijā 10.4. nominācijā un 1., 2. un 3. vai 4. kritērijā 10.5. nominācijā. Projekti katrā nominācijā tiek sarindoti atbilstoši iegūtajam punktu skaitam;
9.1.1.3.ja objektā netiek veikta energoresursu patēriņu uzskaite pa tehniskām sistēmām (piemēram, siltumenerģija apkurei, siltumenerģija karstā ūdens sagatavošanai, elektroenerģija apkurei u.c.), žūrijai ir tiesības piemērot savu aprēķina metodoloģiju, kā sadalīt energoresursu patēriņu pa inženiersistēmām;

9.1.2.2. vērtēšanas kārtā:

9.1.2.1.balstoties uz katrā kategorijā iesniegto projektu skaitu un 1. vērtēšanas kārtā iegūto punktu skaitu, žūrija nosaka uz 2. vērtēšanas kārtu izvirzāmos projektus;
9.1.2.2.2. vērtēšanas kārtā tiek veikta objektu apsekošana, izvērtējot to būvniecības un arhitektonisko kvalitāti, kā arī izmantotos ilgtspējas, siltumapgādes, ventilācijas risinājumus;
9.1.2.3.katrs žūrijas loceklis projektu pieteikumus vērtē atsevišķi, pēc tam katrā kritērijā tiek aprēķināts visu žūrijas locekļu vidējais aritmētiskais  vērtējums. Noslēgumā tiek aprēķināta vidējo aritmētisko novērtējumu kopsumma. Par uzvarētāju kļūst pretendents ar visaugstāko punktu skaitu;
9.1.2.4.par 2. vērtēšanas kārtā atlasītajiem objektiem žūrijai ir tiesības pieprasīt papildus energoresursu patēriņa apliecinošus dokumentus (rēķini, siltumenerģijas uzskaites žurnāli utt.), ēkas inventarizācijas lietu, būvprojektu u.c.

9.1.3.žūrija ir tiesīga nepiešķirt godalgotas vietas, ja nominācijā iesniegti mazāk kā 3 projektu pieteikumi vai objekta apsekošanas laikā tiek konstatētas būtiskas neatbilstības būvniecības labajai praksei. 

9.1.4.vienāda punktu skaita gadījumā tiek piešķirtas dalītas vietas. 

9.2.Ja žūrijas loceklis pārstāv organizāciju vai uzņēmumu, kas tieši piedalījies konkursā izvirzītā būvniecības objekta būvniecībā/pārbūvē/atjaunošanā, tas vērtēšanā nepiedalās.  

9.3.Žūrijai ir tiesības piešķirt diplomus un balvas konkursa uzvarētājiem, kā arī dažādu organizāciju speciālbalvas.

9.4.Pēc uzvarētāju noteikšanas žūrija var lemt par papildu atzinību un balvu piešķiršanu. 

9.5.Pretendenti jautājumus var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi . Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv. 

10. Vērtēšanas kritēriji

Atjaunotā daudzdzīvokļu ēka

10.1.nominācijai „Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2021”

Nr.p.k. Kritērijs Punktu skaits Piezīmes
1. Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc ēkas atjaunošanas (kWh/m2 gadā) līdz 25 maksimālais siltumenerģijas patēriņš 70 kWh/m gadā 
2. Sasniegtais siltumenerģijas patēriņa ietaupījums apkurei līdz 10 minimālais siltumenerģijas ietaupījums 30%
3. Siltumnīcefekta gāzu īpatnējā emisija (kgCO2/m2 gadā) līdz 10 minimālais CO2  ietaupījums 30%
4. Atjaunojamo energoresu risinājumi  līdz 3  Tiek vērtēta AER  atjaunojamo energoresu risinājumu esamība (karstais ūdens, apkure, elektrība).
5. Ilgtspējīgi risinājumi līdz 15  Tiek vērtētā iekštelpu un ārtelpas vides kvalitāte, kas tiešā mērā atstāj iespaidu uz ēkas lietotāju veselību un labbūtību. Vērtē arī ilgtspējīgu būvmateriālu izmantošanu būvniecības procesā, ēkai nepieciešamo elektroenerģijas un ūdensresursu efektīvu izmantošanu, kā arī ugunsdrošību.
6. Paveikto būvdarbu kvalitāte līdz 10 vērtē apsekojot klātienē, kā arī iesniegtos dokumentus
7. Ventilācijas risinājumi līdz 15 Vēdināšana, dabiskā pieplūde un dabiskā nosūce, dabiskā pieplūde un mehāniskā nosūce, mehāniskā ventilācija ar siltuma atgūšanu no izvadāmā gaisa
8. Siltumapgādes sistēma Līdz 15 Tehniskie risinājumi
9. Arhitektoniski telpiskā risinājuma kvalitāte Līdz 5 Funkcionālā risinājuma mērķtiecīgums, tā atbilstība objekta telpiskajai kompozīcijai, arhitektūras detaļu un mezglu risinājumu kvalitāte energoefektīvas būvniecības kontekstā, izvēlēto risinājumu novitāte

11. Iesniegto materiālu izmantošana


Pretendentu darba aprakstus un piemērus žurnāls „Būvinženieris”, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Konkursa sadarbības partneri var izmantot izglītojošiem vai citiem nekomerciāliem mērķiem.

12. Apbalvošana

Gada balvas pasniegšana notiks 2021. gada 24. septembrī. Par pasākuma Ekonomikas ministrija, žurnāls „Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēs sabiedrību un iesaistītās personas atsevišķi.


13. Papildu informācija


Papildu informāciju sniedz Konkursa žūrijas vadītāja Inese Bērziņa (; tālr. 67013240).

 

 

pielikums Nr. 1 / Pieteikuma veidlapa

pielikums Nr. 2 / Pieteikuma veidlapa

Organizē

 emvaram     buvinzenieris     dzivo siltak

Galvenais partneris

EK augstas izskirstpejas logo zils ar dzeltenam zvaigznem

 

Sadarbības partneri

Isover saintGobain          Logo Schoeck en 2021 RGB   

 

     Paroc          elektrum logo 

Atbalstītāji

   ventsys logo          ROCKWOOL-Logo         knauf   

     altum attistiba logo          TENAPORS          kingspan logo vector xs         Intellify logo slogan

Informatīvie sadarbības partneri

 abc building   Buvlaukumslv-logo 

 buvbaze-new

la  laiks majai   

 

Kontakti

Antra Ērgle
29538464,

Juris Kokainis
26431300,  

Inese Bērziņa

67013240,

Dzīvo siltāk

dzivo siltak 20

Sazināties

UZ AUGŠU